Jak głosować w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego:

1. O wyborze zadań do realizacji decydują w drodze głosowania mieszkańcy Województwa, którzy w dniu głosowania mają ukończone 16 lat.

2. Głosowanie odbywać się będzie:

a)  poprzez wrzucenie do urny wypełnionej karty do głosowania,

b) elektronicznie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.bo.malopolska.pl),

c) poprzez przesłanie na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (ul. Racławicka 56, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub adres jednej z Agend Zamiejscowych, o których mowa w § 2 ust. 11. Karty do głosowania z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”. Za datę oddania głosu w sposób korespondencyjny uważa się datę jej wpływu do Urzędu lub do jednej z Agend Zamiejscowych.

3.  Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały określi miejsca, w których odbywać się będzie głosowanie, o którym mowa w ust 2. lit a).

4.  Głosowanie odbywać się będzie według następujących zasad:

a) głosować można korzystając wyłącznie z jednego sposobu określonego w ust. 2,

b)  głosować można tylko na jedno zadanie,

c)  w przypadku wypełnienia przez jedną osobę więcej niż jednej karty do głosowania lub skorzystania z więcej niż jednego sposobu głosowania wszystkie oddane przez nią głosy uznaje się za nieważne,

d)  na zadanie zgłoszone w danym subregionie może głosować jedynie mieszkaniec zamieszkujący dany subregion, którego zadanie dotyczy.

5.  Wzór karty do głosowania zostanie uchwalony przez Zarząd Województwa Małopolskiego i udostępniony na stronie internetowej budżetu obywatelskiego (www.bo.malopolska.pl) oraz wyłożony w miejscach , w których prowadzone będzie głosowanie.

źródło (tekst): https://bo.malopolska.pl/

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

Top 3 Stories

Skip to content